Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Collectief ontslag


Het Sociaal fonds kent aan de arbeider(ster)s die slachtoffer zijn geworden van een collectief ontslag, een aanvullende vergoeding toe bij de uitkering van de RVA.
Onder collectief ontslag wordt verstaan, elk ontslag wegens economische of technische redenen dat in de loop van een ononderbroken periode van 60 dagen een aantal werknemers treft dat ten minste 10 % van het gemiddeld personeelsbestand bedraagt tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat. Wat de ondernemingen betreft die 20 tot 59 werknemers tewerkstellen, is er evenwel sprake van collectief ontslag wanneer dit ten minste 6 werknemers betreft.

Sinds 1/1/2022, bedraagt deze vergoeding 4,60 EUR per dag en wordt gestort gedurende de ononderbroken periode van de 120 eerste vergoedbare dagen die volgen op het ontslag. Een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % wordt in vermindering gebracht.

Formulier


Contact:
Dries Smets
Assistant
e-mail: dries.smets@comeos.be
tel: 02 788 05 90